Geloofspunten - Penglihatan

 

Wat geloven wij? - Apa yang kita percaya?

 

Joodse context

Wij geloven, dat wij het Woord van G'd alleen maar ten volle kunnen begrijpen als wij het lezen in de oorspronkelijke Joodse context en daarvoor noodzakelijkerwijs onze Griekse bril opzij moeten leggen evenals alle belemmerende kerkelijke tradities en dogma’s.

Bahasa Indonesia: Kami percaya bahwa Firman Elohim hanya dapat difahami jika kami membacanya dalam konteks bahasa Ibrani, oleh karena itu kami harus menyisihkan cara berpikir Yunani dan juga tradisi agama yang ketat dan yang berdogma.harus kami sisihkan.

Éénheid van G'd

Wij geloven niet in de traditionele drie-eenheid op de manier zoals die door de meeste christelijke kerken wordt verkondigd, want als G’d uit drie afzonderlijke personen zou bestaan, dan zou er in feite sprake zijn van drie goden, en dat is voor ons onaanvaardbaar. Zie hiervoor de bijbelstudie nr. 001. Wij belijden derhalve samen met alle Joden door de eeuwen heen: “De Eeuwige is onze G’d, de Eeuwige is één!”, toch op grond van de geschriften geloven wij niet in een absolute, maar in een samengestelde éénheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij spreken dus over het G’ddelijk Wezen bestaande uit drie delen in plaats van drie personen. Elk deel heeft wel zijn eigen functie, maar is niet compleet zonder de andere twee delen, wants slechts alle drie delen bij elkaar vormen pas de éénheid die wij in het Sh’ma Yisrael belijden. G’d heeft de mens geschapen naar Zijn beeld, naar Zijn gelijkenis, bestaande uit dezelfde drie delen als Hijzelf, namelijk: Ziel, Geest en Lichaam! Niemand van ons zou beweren dat de Eeuwige ons mensen geschapen heeft als wezens die uit drie verschillende personen zijn samengesteld, maar een ieder van ons, u en ik, heeft een ziel, een geest en een lichaam. G’d als samengestelde éénheid van Ziel (het g’ddelijke Brein, de Vader), Lichaam (het vleesgeworden Woord, de Zoon, Yeshua) en Geest (de Heilige Geest) heeft alles geschapen. G’d heeft niet alleen een Geest, Hij is ook zelf Geest, gelijk geschreven staat: "G’d is Geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in Geest en in Waarheid!” (Johannes 4:24). “En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de Waarheid is!” (1 Johannes 5:6). Yeshua zegt: “Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij!” (Johannes 14:6), “Ik en de Vader zijn één!” (Johannes 10:30) en “Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien!” (Johannes] 14:9). Ik denk dat hierin prachtig het verschil zichtbaar wordt tussen de G'ddelijke samengestelde éénheid en de menselijke: de mens heeft een lichaam, hij heeft een ziel en hij heeft een geest, maar G'd ís de Geest, Hij ís de Ziel en Hij ís het Lichaam!

Bahasa Indonesia: Kami tidak sependapat dengan trinitas tradisional sebagaimana di gereja-gereja Kristen diberitakan, karena jikalau Elohim terdiri dari tiga machluk yang berbeda, maka sebenarnya ada tiga dewa, dan itu tidak dapat kami terima. Lihat Pelajaran Alkitab No 001. Sebab itu kami, bersama dengan seluruh umat Yahudi mengauki sepanjang zaman, bahwa: “TUHAN itu Elohim, TUHAN itu Satu!”, jadi atas dasar apa yang tertulis dalam alkitab, kami tidak dapat menerimanya dengan mutlak, namun kami percaya adanya kesatuan antara Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Jika kami menguraikan tentang Makhluk Ilahi yang terdiri dari tiga bagian bukannya tiga dewa atau 3 allah. Masing-masing bagian memiliki fungsi tersendiri, dan ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiga bagian ini menjadi satu, sama seperti yang kami ucapkan dalam Shema Yisrael. Elohim menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, rupa-Nya, yang terdiri dari tiga bagian yang sama seperti diri-Nya, yaitu: Tubuh Jiwa dan Roh.Tak satu pun dari kita akan berpendapat bahwa TUHAN telah menciptakan kita manusia sebagai makhluk yang terdiri dari tiga orang yang berbeda, tetapi masing-masing dari kita, Anda dan saya, memiliki tubuh jiwa dan roh. Elohim sebagai unit komposit Jiwa (Pikiran Ilahi, Bapa), Badan (daging Sabda yang menjadi, Putra, Yeshua) dan Roh (Roh Kudus) menciptakan segala sesuatu. Elohim tidak hanya Roh, Dia adalah Roh itu sendiri, seperti yang tertulis: “Elohim itu Roh, dan mereka yang menyembah Dia seharusnyalah menyembah dalam roh dan kebenaran!” (Yohanes 4:24). “Dan Roh itulah yang bersaksi, sebab Roh adalah kebenaran!” (1 Yohanes 5:6). Yeshua mengatakan: “Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku!” (Yohanes 14:6), “Aku dan Bapa adalah satu!” (Yohanes 10:30) dan “Siapa yang melihat Aku, ia telah melihat Bapa!” (Yohanes 14:9). Saya pikir ada perbedaan antara kesatuan Unit komposit Ilahi dan manusia: Manusia memiliki tubuh, dia memiliki jiwa, dan dia memiliki roh, namun Elohim adalah Roh, Dia adalah jiwa dan Dia adalah tubuh!

Joodse identiteit van de Gemeente

Het christendom is een eigen leven gaan leiden, dat gebaseerd is op het Griekse denken met alle gevolgen van dien. Het is echter nooit de bedoeling van Yeshua en Zijn apostelen geweest om een nieuwe religie te stichten, los van het Jodendom! G'd is immers onveranderlijk, en onze G'd is de G'd van Israël! Dat moeten wij ons altijd voor ogen houden! De Bijbel is een Joods boek van kaft tot kaft, want ook het Nieuwe Testament is geschreven door Joden! De eerste gemeente was Joods, de Messias is Joods en zowel de 12 apostelen alsook de 72 eerste discipelen waren Joods. Zowel het Oude Verbond alsook het Nieuwe Verbond zijn beiden gesloten met het huis van Israël en het huis van Juda (Jeremia 31:31-34). Heidenen die in G'd geloven en de Messias hebben aangenomen als Heer en Verlosser, worden als wilde loten geënt op de edele olijfboom Israël (Romeinen 11:11-24), maar zij moeten eerst losgekapt worden van hun eigen heidense kerstboom (Jeremia 10:2-4). Heidenen verkrijgen door het geloof het burgerrecht van Israël en zij mogen mede-erfgenamen worden. (Efezen 2:11-22). Maar let wel: zij worden bijgevoegde mede-erfgenamen, maar de natuurlijke erfgenamen zijn nog steeds de gelovige Joden!

Bahasa Indonesia: Agama Kristen itu menjalankan kehidupan tersendiri yang didasarkan oleh cara pikiran Junani, dan membawa akibat tersendiri. Niat daripada Yeshua dan rasul2-Nya bukanlah untuk membangun agama baru, lepas dari agama Jahudi. Elohim memang tidak berubah, dan Tuhan kami adalah, Tuhan Israel! Itulah yang harus kami camkan selalu. Alkitab adalah buku orang Yahudi dari permulaan sampai achir buku karena juga Perjanjian Baru ditulis oleh orang-orang Yahudi! Gereja pertama adalah gereja Yahudi, Mesias adalah orang Yahudi juga 12 rasul dan 72 murid2 pertama adalah orang2 Yahudi. Begitu pula dengan Kedua Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kedua2nya ditutup dengan Israel dan Yehuda (Yeremia 31:31-34). Bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi (kafir) tetapi percaya kepada Elohim dan menerima Mesias sebagai Tuhan dan Juruselamat, akan dicangkokkan ke dalam pohon zaitun sejati Israel (Roma 11:11-24), tetapi mereka harus terlebih dahulu dilepaskan dari kebiasaan kekafiran mereka (Yeremia 10:2-4). Orang bukan Yahudi oleh iman memperoleh kewargaan Israel, dan mereka ikut ber-sama2 menjadi ahli waris (Efesus 2:11-22). Tapi ingat: mereka ikut menjadi ahli waris, tetapi ahli waris yang sebenarnya adalah orang2 Jahudi yang beriman.

De naam Yeshua

Wij zijn van mening, dat de engel Hebreeuws of Aramees sprak, toen hij aan Jozef (Mattheüs 1:21) en Maria (Lucas 1:31) de naam van G'ds Zoon bekend maakte, en niet Grieks. Wij gaan er dus van uit, dat Hij de Hebreeuwse naam Yeshua noemde en niet de Griekse variant Jezus! Zie hiervoor de bijbelstudie nr. 002. Bovendien lijkt het ons zeer onwaarschijnlijk dat het G'ds bedoeling geweest zou zijn dat Zijn Zoon een Griekse naam zou dragen, want anders zou Hij wel in Griekenland of in Klein-Azië zijn geboren. Maar Yeshua werd in Israël geboren in dezelfde stad als koning David, Hij leefde als orthodoxe Jood en zal eens in Israël terugkomen als Koning der Joden! De Naam boven alle naam is derhalve niet Jezus Christus, maar Yeshua haMashiach: “want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden!" (Handelingen 4:12).

Bahasa Indonesia: Kami berpendapat bahwa malaikat itu berbicara dalam bahasa Ibrani atau Aram, sewaktu dia memberitahukan kepada Yosef [Yusuf] (Matius 1:21) dan Miryam [Maria] (Lukas 1:31) nama d/p Anak Elohim bukan dalam bahasa Yunani. Oleh karena itu kami akan menganggap bahwa ia memberikan nama Ibrani YESHUA dan bukan dalam bahasa Yunani, Yesus! Lihat Pelajaran Alkitab No 002. Selain itu, tampaknya sangat tidak mungkin bahwa niat Elohim untuk memberikan nama Putra-Nya dalam bahasa Yunani, kalau seumpamanya demikian kelahiran Putra-NYA berada di Yunani atau Asia Kecil. Tapi Yeshua dilahirkan di Israel di kota yang sama seperti Raja David haMelech [Raja Daud], DIA hidup sebagai seorang Yahudi ortodoks di Israel dan bahkan akan datang kembali sebagai Raja orang Yahudi! Nama di atas segala nama bukanlah Yesus Kristus, tetapi Yeshua HaMashiach: “karena di kolong langit ini tidak ada nama yang lain, yang telah diberikan kepada manusia, yang di dalamnya kita dapat diselamatkan!” (Kisah Para Rasul 4:12).

De Tien Geboden

Wij geloven dat de tien geboden voor alle gelovigen nog steeds van toepassing zijn, inclusief het vierde gebod betreffende de sabbatsheiliging! Zie hiervoor de bijbelstudies nr. 005 en 006. G'd is gisteren, heden en in de toekomst dezelfde en Zijn wil is onveranderlijk! G’d veranderd niet en Zijn geboden ook niet! Nergens in de hele Bijbel staat geschreven, dat G'd van gedachte zou zijn veranderd en dat Hij de sabbatsrust zou hebben verplaatst van de zevende dag (zaterdag) naar de eerste dag (zondag). Wie dus zegt een gelovige te zijn en geheel in overeenstemming met de tien geboden wil leven, maar de Shabat niet heiligt omdat hij door zijn kerk is opgevoed om dit op zondag te doen, verstoot dus zonder het misschien zelf te beseffen tegen het vierde gebod, en dat is een ernstige zaak, want er staat in Jacobus 2:10 geschreven: "Wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden." En al die geboden zijn nog steeds van kracht, daar komen wij echt niet onderuit, want in 1 Johannes 2:3-4 lezen wij duidelijk: "En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij Zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet..." Dat geldt dus voor alle geboden, inclusief het vierde gebod: "Onderhoud de sabbatdag, dat gij die heiligt, zoals de Eeuwige, uw G'd, u geboden heeft. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Shabat van de Eeuwige, uw G'd, dan zult gij géén werk doen!" (Deuteronomium 5:12-14).

Bahasa Indonesia: Kami percaya bahwa sepuluh perintah bagi semua orang percaya masih berlaku, termasuk hukum keempat mengenai hari Sabat! Lihat Pelajaran Alkitab No 005 dan 006. Elohim kemarin, sekarang dan besok untuk selamanya tidak berubah! Tidak ada tertulis dalam alkitab, bahwa Tuhan itu berubah dan bahwa DIA telah mengubah hari Shabbat, dari hari yang ketujuh (Sabtu) ke hari yang pertama (minggu) . Dan siapa yang menamai diri sendiri sebagai orang percaya dan mau hidup dan mengikuti semua yang tertulis didalam 10 hukum Elohim, tetapi tidak menguduskan hari shabbat karena dididik oleh gerejanya untuk beribadah pada hari minggu, tanpa disadari melanggar hukum ke 4 dan ini sangat genting, karena tertulis di Yakobus 2:10 “...sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya ia bersalah terhadap seluruhnya...” Dan semua perintah masih berlaku, karena dalam 1 Yohanes 2:3-4 kita membaca dengan jelas: “Dan dengan ini kita mengetahui bahwa kita telah mengenal Dia, manakala kita dapat memelihara perintah-perintah-Nya. Siapa yang mengatakan, ‘Aku telah mengenal Dia’, tetapi tidak memelihara perintah-perintah-Nya, dia adalah pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam dirinya…” Ini berlaku untuk semua perintah, termasuk hukum keempat: “Peliharalah Sabat, dengan menguduskannya seperti yang telah TUHAN, Elohimmu, perintahkan kepadamu. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah Sabat bagi TUHAN, Elohimmu; engkau tidak boleh melakukan segala pekerjaan!” (Ulangan 5:12-13).

De Wil van de Vader

Wij geloven dat wij door de wet alléén niet kunnen worden behouden omdat de ware behoudenis uitsluitend door het offer van Yeshua tot stand kan worden gebracht, maar dat de wet evengoed onverminderd van kracht blijft tot in alle eeuwigheid omdat er geschreven staat dat het een altoosdurende inzetting is! Het is waar: wij staan niet onder de wet, maar wij staan ook niet boven de wet! Wij zijn niet onder de wet, maar ook niet zonder de wet, want anders zouden wij wetteloos zijn! In al Zijn liefde verwacht onze hemelse Vader nog steeds gehoorzaamheid van Zijn kinderen, zoals elke vader dat doet! Deze indringende boodschap gaf ook Zijn Zoon Yeshua keer op keer door aan ons. Yeshua benadrukte in Mattheüs 19:17 zelfs, dat het houden van de wet naast het geloof in Hem een absolute voorwaarde is om het Koninkrijk der hemelen binnen te mogen gaan: "Indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoudt de geboden!" en ook Johannes 3:36 leert ons, dat geloof en gehoorzaamheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn G’ds blijft op hem.” Yeshua heeft zelf gezegd: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is!” (Matthéüs 7:21). Hoe weten wij wat de wil van Zijn Vader is? Door het lezen en niet door het negeren van Zijn wet, want de wil van de Vader staat heel gedetailleerd in Zijn wet omschreven! Het is dus echt letterlijk levensgevaarlijk om zichzelf en vooral ook anderen wijs te maken dat de Tora ofwel de wet zoals zij door de christenen wordt genoemd, afgeschaft, ontbonden of buiten werking gesteld zou zijn door Yeshua. Hij zelf zegt, dat dit absoluut niet zo is en Hij geeft de indringende waarschuwing om deze verkeerde gedachte beslist los te laten: “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan!” (Matthéüs 5:17-20). Yeshua heeft ons dus gezegd dat wij ons echt niet in het hoofd moeten halen om ook maar één van de kleinste geboden te laten vervallen. Ondanks deze overduidelijke waarschuwing van niemand anders dan Yeshua zelf zijn er toch nog talrijke kerken waar geleerd wordt, dat wij volgens Paulus vrij zouden zijn van de wet en de geboden, die doorgaans gezien worden als een slavenjuk. Maar het is juist diezelfde Paulus, die in Romeinen 7:12 precies het tegenovergestelde geschreven heeft: “Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.” Als Paulus schrijft, dat wij niet meer onder de wet zijn, dan bedoelt hij daarmee, dat de wet niet meer tégen ons is als wij door Yeshua vergeving en verlossing hebben ontvangen (Kolossenzen 2:13-14), maar daarmee heeft de wet zijn geldigheid nog niet verloren! Laten wij ons dus niet wijsmaken dat G’d alles door de vingers ziet omdat wij ‘niet meer onder wet maar onder de genade leven’. Genade is namelijk geen vrijbrief om dan maar niet meer te doen wat G’d van ons vraagt of om juist dat te doen wat Hij verboden heeft. Onder het motto “Wij zijn toch vrij van de wet” eet men nu rustig bloedworst (zie voor “het onthouden van bloed”: Handelingen 15:20 en 29, Handelingen 21:25) en varkensvlees terwijl G’d het toch echt wel verboden heeft, men viert heidense feestdagen inclusief de daarbij horende heidense symbolen zoals de kerstboom in de kerk (zie voor “het onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is”: Handelingen 15:20 en 29, Handelingen 21:25, terwijl men de Bijbelse feestdagen volledig negeert, men heiligt de heidense zondag in plaats van de door G’d zelf opgedragen Shabat en heeft ook nog het lef om Zijn zegen hierover te vragen. Zo zijn er helaas nog steeds talrijke gelovigen die wel deel uitmaken van de gemeente en dus van het huis G’ds, maar die niet gehoorzaam zijn aan de wil van de Vader, die Hij door Zijn Tora [wet] en door de woorden van Zijn Zoon Yeshua aan ons heeft bekend gemaakt. Laten wij G’ds woord dus serieus nemen, naar vermogen doen wat Hij van ons vraagt en anderen daartoe aansporen, opdat de woorden van Yeshua in Mattheüs 7:22-23 niet op ons zullen slaan: "Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid."

Bahasa Indonesia: Kami percaya bahwa mengikuti hukum saja kami tidak dapat diselamatkan, karena keselamatan hanya datang dari korban Yeshua sendiri tetapi hukum tetap terus berlaku untuk selamanya sebab tertulis bahwa ini adalah tata cara hihup. Memang benar: kami tidak berada di bawah hukum, tetapi kami juga tidak di atas hukum! Kami tidak berada di bawah hukum, tetapi bukan tanpa hukum, kalau demikian kami tidak hidup menurut hukum. Dalam semua kasih-Nya Bapa Surgawi masih berharap akan ketaatan anak2-Nya, seperti setiap bapa menginginkannya. Kabar Ini juga selalu diberitakan oleh Yeshua kepada kami. Yeshua menekankan didalam Matius 19:17 bahwa mengikuti perintah/ hukum disamping percaya kepada-Nya merupakan prasyarat bagi kerajaan surga “Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, peliharalah perintah-perintah Elohim!” dan juga Yohanes 3:36 mengajarkan kita bahwa iman dan ketaatan terkait erat: “Siapa yang percaya kepada Putra, dia mempunyai hidup kekal, tetapi siapa yang tidak menaati Putra, dia tidak akan melihat hidup, sebaliknya murka Elohim tinggal di atasnya!” Yeshua sendiri mengatakan: “Bukan setiap orang yang berkata kepada-Ku: ‘Tuhan, Tuhan’, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga; melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga!” (Matius 7:21). Bagaimana kita tahu apa kehendak Bapa-Nya? Dengan membaca dan bukan dengan mengabaikan hukum-Nya, karena kehendak Bapa sangat rinci dalam hukumnya dijelaskan! Jadi itu benar-benar secara harfiah berbahaya bagi diri mereka sendiri dan orang lain terutama ke dalam pemikiran bahwa Torat atau Hukum seperti yang disebut oleh orang-orang Kristen, dihapuskan, terlarut atau tidak beroperasi lagi karena akan melalui Yeshua. Dia sendiri mengatakan bahwa ini sama sekali tidak benar dan ia memberikan peringatan menembus ke gagasan yang salah memutuskan untuk melepaskan: “Janganlah mengira bahwa Akudatang untuk membatalkan Torat atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab, sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu keraia pun dari Torat sekali-kali tidak akan lenyap, sampai segala sesuatu terjadi. Oleh karena itu, siapa pun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar manusia secara demikian, dia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan surga. Namun, siapa yang dapat melakukan dan mengajarkan, dia akan disebut besar di dalam kerajaan surga. Sebab, Aku berkata kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga!” (Matius 5:17-20). Yeshua sendiri mengatakan bahwa perintah yang terkecilpun jangan diabaikan. Meskipun demikian peringatan yang jelas tidak lain dari, Yeshua sendiri, tetap masih juga ada banyak gereja yang mengajarkan bahwa menurut Paulus, kita akan bebas dari hukum dan perintah-perintah, yang biasanya dilihat sebagai kuk perbudakan. Tapi justru inilah Paulus yang sama, yang sebaliknya dalam Roma 7:12, telah menulis: bahwa kita tidak lagi di bawah hukum. “Hukum agama berasal dari Elohim, dan setiap perintah dalam hukum itu datangnya dari Elohim, jadi adil dan baik!”, maka ini berarti bahwa hukum tidak melawan kita, ketika kita mendapatkan pengampunan dan keselamatan melalui Yeshua (Kolose 2:13-14), tetapi bahwa hukum belum kehilangan validitasnya! Jadi mari kita tidak berpura-pura bahwa segala sesuatu Elohim mentolerir itu karena kita “tidak berada di bawah hukum Torat, tetapi di bawah kasih karunia.” Kasih tidak lisensi untuk tidak melakukan apa yang Elohim meminta dari kita untuk melakukan hal yang telah dilarang oleh Dia. Di bawah motto “Kami bebas dari hukum” orang makan dengan tenang sosis (lihat “menjauhkan diri dari darah”: Kisah Para Rasul 15:20 dan 29, Kisah Para Rasul 21:25) dan makan babi sedangkan Elohim benar-benar melarang hal ini, mereka merayakan hari kafir termasuk hari natal seperti pohon Natal di gereja (lihat “mengingat berhala najis”: Kisah Para Rasul 15:20 dan 29, Kisah Para Rasul 21:25), sementara benar-benar mengabaikan perayaan Alkitab, kita menguduskan hari Minggu sedangkan Elohim sendiri perintahkan untuk merayakan hari shabat. Daripada itu mereka masih memiliki keberanian untuk meminta berkat-Nya untuk hari minggu. Sayangnya masih banyak orang percaya yang melakukan hal ini sampai hari ini dirumah Elohim, dan mereka itu tidak taat kepada kehendak Bapa, mengikuti Torat-Nya [hukum] dan juga mengabaikan sabda yang diucapkan oleh AnakNYA Yeshua. Biarkan kata Elohim begitu serius, kemampuan untuk melakukan apa yang Dia minta dari kita dan mendorong orang lain untuk melakukannya, bahwa kata-kata Yeshua dalam Matius 7:22-23 tidak akan menyelamatkan kita: “Banyak orang akan berkata kepada-Ku pada hari itu: Tuhan, Tuhan, bukankah dalam Nama-Mu kami telah bernubuat, dan dalam Nama-Mu kami mengusir setan, dan dalam Nama-Mu kami melakukan banyak mukjizat? Dan pada waktu itu Aku akan menyatakan kepada mereka: Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari pada-Ku, kamu yang mengerjakan kedurhakaan!”

De bijbelse feestdagen

Wij zijn van mening dat de bijbelse feestdagen zoals o.a. Pesach [Pasen], Shavuot [Pinksteren], Rosh haShana [Bazuinenfeest] en Yom Kipur [Grote Verzoendag] nog steeds door alle gelovigen gevierd dienen te worden, want het zijn altoosdurende inzettingen voor de Israëlieten en de heidenen in hun midden (dat zijn dus de gelovigen uit de volken die geënt zijn op de edele olijfboom!). Zie hiervoor de bijbelstudies nr. 061 t/m 077. Men zegt ten onrechte dat dit “Joodse feesten” zijn, terwijl er nadrukkelijk in de Bijbel staat: “De Eeuwige sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des HEREN, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden!” (Vayiq’ra [Leviticus] 23:2). Het zijn dus geen Joodse feesten, maar G’ds feesten met een grote profetische lading, die allen rechtstreeks naar Yeshua wijzen en de data waarop zij worden gevierd zijn gebaseerd op G’ds kalender! Het christendom heeft G’ds feesten echter niet alleen grotendeels afgeschaft en vervangen, maar wat ervan overbleef zelfs gekoppeld aan heidense afgodische feesten, zowel wat de tradities en rituelen betreft, alsook de data waarop ze gevierd worden. Daarmee werd niet alleen geestelijke hoererij gepleegd, maar werd ook gekozen voor de heidense kalender waar elke maand en dag de naam van een afgod draagt en werd de indeling van het jaar zoals de Eeuwige in Zijn woord aan de gelovigen heeft opgedragen, bewust losgelaten. Wij vieren echter de Bijbelse feesten met een Messiaanse invulling en zetten ons ervoor in om ook onze broeders en zusters dwars door de kerken heen daartoe te stimuleren en terug te keren naar G’ds woord en G’ds kalender, terug naar de Joodse wortels van ons geloof.

Bahasa Indonesia: Kami percaya bahwa hari raya Alkitab seperti Pesach [Paska], Shavuot [Pentakosta], Rosh Hashanah [Pesta Terompet] dan Yom Kipur [Pendamaian] masih dirayakan oleh semua orang percaya, karena ini adalah undang-undang abadi untuk Israel dan bagi umat yang ada di tengah-tengah mereka (yaitu orang-orang percaya dari umat yang dicangkokkan ke dalam pohon zaitun sejati!). Lihat Pelajaran Alkitab No 061-077. Mereka mengatakan bahwa ini adalah “hari raya Yahudi”, sementara eksplisit dalam Alkitab dikatakan bahwa: “Hari-hari raya yang ditetapkan TUHAN, yang harus kamu rayakan, seperti pertemuanpertemuan kudus ini, semua adalah perayaan-Ku yang telah KU tetapkan!” (Vayiq’ra [Imamat] 23:2). Jadi ini bukan hari raya chusus untuk orang Yahudi saja, namun adalah hari2 raya yang dikuduskan oleh TUHAN semesta alam, yang semuanya langsung mengarah ke Yeshua dan tanggal2 yang mereka rayakan itu adalah berdasarkan almanak Elohim sendiri!! Agama Kristen sebagian besar menghapuskan dan menggantikan, hari2 raya Elohim juga apa yang masih tersisa dikaitkan dengan pesta-pesta berhala kafir, baik tradisional maupun ritual , dan tanggal yang mereka pakai bukan saja berkomitmen percabulan spiritual malahan juga mereka memilih untuk memakai almanak kafir di mana nama setiap bulan dan nama setiap hari dirubah dengan nama2 allah lain dan dengan sengaja tidak menurut tahun dan hari sebagaimana firman Tuhan. Kami merayakan hari raya Alkitab, dengan interpretasi mesianis dan akan berusaha agar saudara-saudara kita disemua gereja-gereja kembali ke firman Elohim dan almanak Elohim, kembali ke akar Yahudi iman kita.

Vrouwen in de bediening

Op grond van G’ds Woord zijn wij van mening dat het vrouwen niet toegestaan is om de gemeente gezaghebbend te onderwijzen en daarom vinden wij vrouwelijke voorgangers en vrouwelijke rabbijnen onbijbels. Zie hiervoor de bijbelstudies nr. 057 en 058. Natuurlijk zijn man en vrouw voor G’d gelijk, maar dat wil nog niet zeggen, dat de vrouwen zowel in het gezin alsook in de gemeente dezelfde plaats innemen als de mannen. Zij zijn wel gelijkwaardig aan elkaar, maar daarom nog niet elkaars gelijken! Heel duidelijk staat er dat de vrouwen niet mogen spreken in de samenkomst: “Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de Tora zegt. En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente.” (1 Korinthiërs 14:34-35). Dit betekent echter niet, dat de vrouw op geen enkele wijze zou mogen onderwijzen, want natuurlijk mag een vrouw wel een zusterkring leiden en kinderwerk doen, maar het spreken waarover het hier gaat, is in de zin van prediken of het uitleggen van de Schrift in de gemeentesamenkomst, wat gelijkstaat met leren, hetgeen niet overeenkomt met haar staat van ondergeschiktheid. Een leraar heeft namelijk in bepaald opzicht macht over anderen, en juist dat is aan de vrouw over de man niet geoorloofd. Daarom kan haar niet toegestaan worden om in een samenkomst te onderwijzen. Deze ondergeschiktheid is geen uitvinding van Paulus, want hij beroept zich hiervoor op de Tora. Zijn toevoeging: ‘Zoals ook de wet zegt’ verwijst naar Genesis 3, waar nadrukkelijk vermeld staat dat de vrouw met de scheppingsorde door G’d onder de man gesteld is en daarom komt het haar in de gemeente niet toe om gezaghebbend te onderwijzen. Dit verbod is niet gegrond op een cultuur- of tijdbepaalde gewoonte, maar op de door de Schepper zelf ingestelde orde en daarom schrijft Paulus later opnieuw: “Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden.” (1 Timotheüs 2:11-12). Wij zijn ons terdege van bewust dat degene die in deze moderne tijd hardop durft te verkondigen het hierbij met Paulus volstrekt eens te zijn, zich niet geliefd maakt bij hen die vinden dat dit soort verzen achterhaald en uit de tijd zijn. En toch willen wij ook in dit opzicht G’d meer gehoorzamen dan de mensen.

Bahasa Indonesia: Atas dasar Firman Tuhan, kami percaya bahwa wanita tidak diizinkan untuk mengajar dengan wibawa didalam Gereja, dan oleh karena itu pendeta wanita dan rabi wanita tidak alkitabiah. Lihat Pelajaran Alkitab No 057 dan 058. Tentu saja priya dan wanita untuk Elohim sama, tapi itu tidak berarti bahwa wanita baik dalam keluarga maupun di gereja mendapat tempat yang sama dengan priya. Mereka setara dengan satu sama lain, tapi itu tidak mirip satu sama lain! Sangat jelas mengatakan bahwa wanita itu tidak boleh berbicara dalam pertemuan: “Biarlah para istri kalian berdiam diri di dalam jemaat, karena bagi mereka tidak diizinkan untuk berbicara melainkan tunduk sebagaimana juga Torat mengatakannya. Dan, jika mereka menginginkan untuk mempelajari sesuatu, biarlah mereka menanyai suami mereka sendiri di rumah, karena bagi para istri adalah tidak pada tempatnya untuk berbicara di dalam jemaat!” (1 Korintus 14:34-35). Ini bukannya berarti bahwa wanita sama sekali tidak diperbolehkan mengajar, tetapi tentu saja, seorang wanita dalam lingkarannya boleh memimpin adik adik wanita sesamanya dan juga memimpin didalam sekolah minggu, tapi, dalam arti berkhotbah atau menjelaskan Kitab Suci kepada jemaat gereja, tidaklah alkitabiah. Seorang guru mempunyai kekuasaan atas muridnya atau atas orang lain, dan karena itulah wanita tidak diperbolehkan berkuasa atas priya. Oleh sebab itu wanita tidak dapat diizinkan untuk mengajar di sebuah pertemuan atau perkumpulan, ini bukanlah penemuan Paulus, karena ia bergantung pada Torat. “...juga Torat mengatakannya” yang tertulis didalam Alkitab Kejadian 3, di mana secara tegas menyatakan bahwa wanita diciptakan oleh Elohim dibawah kuasa laki2. Larangan ini tidak didasarkan pada budaya atau kebiasaan waktu tertentu, tetapi oleh Sang Pencipta sendiri yang menetapkanNYA, dan lagi pula mengapa Paulus menulis kemudian: “Biarlah seorang istri belajar dalam kekhidmatan di dalam segala ketundukan. Dan aku tidak mengizinkan kepada seorang istri untuk mengajar ataupun menguasai suami, melainkan untuk tetap berada di dalam kekhidmatan!” (1 Timotius 2:11-12). Kami sangat menyadari bahwa mereka yang berani di zaman modern ini untuk setuju sepenuhnya dengan Paulus, bukan karena mereka mempunyai pikiran yang usang dan kolot. Namun mereka ini ingin mematuhi Elohim daripada manusia.

Hoofdbedekking

Wij proberen ons zoveel mogelijk aan G’ds Woord te houden, dragen daarom ook een hoofdbedekking (mannen een kipa en vrouwen een sjaal) in de samenkomst (zie hiervoor de bijbelstudie nr. 030).

Bahasa Indonesia: Kami mencoba sebanyak mungkin untuk melakukan Firman Elohim, oleh karena itu kami mengenakan penutup kepala (baik priya maupun wanita) dalam pertemuan (lihat Pelajaran Alkitab No 030).

Afkeuren van onbijbelse praktijken

Wij keuren menselijke inzettingen af zoals o.a. rabbijnse tradities die gebaseerd zijn op de Talmud of Kabbala en onbijbelse praktijken zoals het dansen met vlaggetjes, spreken in tongen en vallen in de geest. Zie hiervoor de bijbelstudies nr. 018 t/m 023. Deze onbijbelse evangelische geloofsuitingen vinden wij in onze Messiasbelijdende samenkomsten volstrekt onaanvaardbaar evenals het niet dragen van een hoofdbedekking bij het uitvoeren van een religieuze handeling.

Bahasa Indonesia: Kami tidak menyetujui peraturan manusia seperti tradisi para rabi yang didasarkan Talmud dan Kabbalah dan praktek alkitabiah seperti menari dengan bendera, berbicara dalam bahasa roh dan jatuh dalam roh. Lihat Pelajaran Alkitab No 018-023. Ini benar2 tidak dapat diterima dalam jemaat Mesianik kami, begitu pula pada saat melakukan ibadah kami selalu mengenakan penutup kepala.